• Výzkumný tým

Výzkumný tým

FHS UK


Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Markéta Zandlová je sociální antropoložka. Vyučuje na Fakultě humanitních studií UK. Dlouhou dobu se věnovala antropologii hranic a rovněž studiu vytváření sociálních identit, specificky identit etnických. V posledních letech se ve svém bádání zaměřuje na problematiku sociálních aspektů klimatické změny, které studuje na příkladu diskurzů a praxí, spojených s projevy narůstajícího sucha v České republice. Současné koncepty environmentální antropologie propojuje s analýzou systémů vědění a infrastrukturních sítí.


V projektu Příběhy sucha je hlavní řešitelkou; kromě toho realizuje etnografický terénní výzkum v oblasti Novomlýnských nádrží.Mgr. Karel Čada, Ph.D. 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a VŠE


Zabývá se diskursy a narativy ve veřejných politikách v oblasti zdravotních politik, migrace, sociálního vyloučení a politik životního prostředí. V oblasti environmentalistiky se podílel na výzkumech zjišťujících postoje českých občanů ke klimatické změně i ochraně biodiverzity či sociálním souvislostem managementu ochrany perlorodky říční.


V projektu Příběhy sucha se věnuje analýzám diskursů, veřejných politik a komunikace vědy a rovněž problematice občanské participace a deliberace.doc. Jakub Grygar, Ph.D.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy


Jakub Grygar je sociální antropolog, působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve své výzkumné činnosti se dlouhodobě zabývá tématem ustavování kolektivních identit a marginalizace ve spojení s reprodukcí sociálního řádu. Terénní výzkumy prováděl v česko-polském pohraničí (Těšínsko – téma sociální paměti a jejího vztahu k proměnám lokálních a etnických identit; 2001–2004), procesy sociálního vylučování v romských lokalitách studoval ve Vsetíně (2006) a Roudnici nad Labem (2010), na polsko-běloruském pohraničí se zabýval každodenním ustavováním vnější hranice Evropské unie prostřednictvím drobného přeshraničního obchodu; 2005–2009). V letech 2015–2019 se nejprve na Etnologickém ústavu Akademie věd ČR, později na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy věnoval studiu každodenního multikulturalismu a sociomateriální blízkostí v etnickém podnikání Vietnamců žijících v ČR.


V projektu Příběhy sucha má na starost koordinaci vytváření etnografických dat a provádí etnografický terénní výzkum v oblasti Novomlýnských nádrží.
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity


Odborný asistent na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se sociálně-antropologickým náhledem na environmentální otázky, sociologií životního způsobu, ekologickým hnutím anebo médii. V poslední době se podílel na longitudinálním výzkumu ekologicky příznivého způsobu života takzvaných „pestrých“ a na výzkumech týkajících se environmentálních souvislostí restitučního procesu či zahrádkových osad. Akademickou práci koření popularizací ve společensko-ekologickém časopise Sedmá generace.


V projektu má společně se svojí ženou na starosti realizaci etnografického terénního výzkumu na Kyjovsku.Mgr. Anežka Pelikánová


Vystudovala sociální antropologii v Pardubicích. Dlouhodobě se zabývá tematikou sociálního vyloučení, absolvovala na toto téma řadu terénních výzkumů v ČR i na Slovensku. Ráda pracuje v rozmanitých týmech - blízká je jí spolupráce s biology, historiky, architekty. Kromě etnografických využívá také participativní techniky. Na Kyjovsko se výzkumně vrací – působila zde již v rámci projektu, který propojoval nezaměstnanost a komunitní práci.


V projektu má společně se svým mužem na starosti realizaci etnografického terénního výzkumu na Kyjovsku.Mgr. Kateřina Lučan


Vystudovala geologii a archeologii na Masarykově univerzitě, kde se podílela i na několika výzkumných projektech v oblasti environmentální geochemie.Více než 15 let se věnuje EVVO v různých neziskových organizacích, tvoří a realizuje výukové programy pro školy, akce pro rodiny s dětmi a veřejnost.

Dlouhodobě spolupracuje na EVVO například s FSC ČR. Baví ji outdoorové vzdělávaní a oblast osobního rozvoje nejen pro mládež, ale i pro dospělé, se kterými příležitostně pracuje jako teambuildingová instruktorka, koučka a školitelka.


V projektu se podílí na vývoji aplikace a vzdělávacího programu EVVO.Bc. Kateřina Šimková

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kateřina Šimková je studentkou magisterského oboru kulturní antropologie. Ve své diplomové práci propojuje problematiku sucha v oblasti Novomlýnských nádrží s antropologií práce.


V projektu Příběhy sucha je organizační a technickou výpomocí a podílí se na výzkumné činnosti.


Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.


prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i., Mendelova univerzita v Brně


Miroslav Trnka je vědeckým pracovníkem Ústavu výzkumu globální změny Akademie Věd ČR, v.v.i. a zároveň profesorem na Mendelově univerzitě v Brně. Zodpovídá za architekturu a metodiky systému portálu intersucho.cz, navrhoval a řídí jeho vývoj a zabývá se vyhodnocováním jeho výsledků. Vede nebo se podílí na studiích analyzujících příčiny a dopady aktuálních epizod sucha. V rámci své výzkumné činnosti se intenzivně věnuje studiu sucha v minulosti a projekcemi pro 21. století se zohledněním dopadů změny klimatu. Je vedoucím projektu www.intersucho.cz, www.klimatickazmena.cz a www.vynosy-plodin.cz.
Mgr. Monika Bláhová

Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i., Mendelova univerzita v Brně


Monika Bláhová se zabývá zpracováním, analýzou, správou a vizualizací dat v geografických informačních systémech (GIS). Zaměřuje se především na automatizaci zpracování geografických dat a zpracování dat dálkového průzkumu země. V rámci svého pracovního zaměření se podílí na produkci podkladů pro portály www.intersucho.cz a www.vynosyplodin.cz.


V rámci projektu pak zajišťuje především tvorbu mapových a grafických výstupů.
Mgr. Lucie Kudláčková

Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i., Mendelova univerzita v Brně


Lucie Kudláčková se zabývá zpracováním a vizualizací dat v geografických informačních systémech (GIS). Zpracovává získané podklady od zemědělců jakožto spolupracujících partnerů, kteří reportují aktuální dopady sucha v katastrálních územích. V rámci svého pracovního zaměření se podílí na produkci podkladů pro portály www.intersucho.cz a www.vynosyplodin.cz.


V rámci projektu pak zajišťuje především tvorbu mapových a grafických výstupů.Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Mgr. Hana Skokanová, Ph.D.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

hanka@skokan.net


Je geografka/krajinná ekoložka ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Ve svém výzkumu se zabývá dlouhodobými změnami krajiny a tím, jaký dopad mají na současnou krajinu. Studuje, jak může identifikace cennějších prvků krajiny, vyskytujících se v minulosti a chybějících v současnosti, napomoci jejich případné obnově, čímž dojde ke zvýšení stability a resilience krajiny. Zaměřuje se jak na krajinné/regionální měřítko z pohledu hlavních trendů a procesů změn krajiny, tak na podrobné/lokální měřítko z pohledu struktury krajiny s důrazem na zelenou infrastrukturu. Dále se věnuje hodnocení funkcí a služeb vybraných krajinných prvků.


V projektu jako spoluřešitelka kooperuje s ostatními organizacemi a v rámci týmu koordinuje práce na hodnocení změn krajiny na krajinné a lokální úrovni ve zkoumaných lokalitách.Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.


Je geograf/krajinný ekolog ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Zabývá se dlouhodobými změnami krajiny, historickými strukturami krajiny a potenciálem jejich obnovy. Zaměřuje se na krajinné/regionální měřítko z pohledu hlavních trendů a procesů změn krajiny a hledání hybných sil změn využití krajiny.


V projektu se zabývá hodnocením změn krajiny na krajinné a lokální úrovni ve zkoumaných lokalitách a komunikací s místními hospodáři v krajině a se zástupci obcí.Ing. Pavla Pokorná

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.


Je krajinná ekoložka ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a studentka doktorského studia na Mendelově univerzitě v Brně. Zaměřuje se na výzkum historických struktur v krajině, zelenou infrastrukturu a ekologické sítě, způsoby obhospodařování krajiny a jak se mohou tyto poznatky protavit do udržitelného krajinného plánování a zlepšení krajiny. 

  

V projektu se podílí na vytváření scénářů budoucího vývoje krajiny a také přispívá k přetavení získaných poznatků do podoby srozumitelné běžným občanům.
Členové týmu v roce

2019-2020:


Mgr. Martin Tremčinský

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy


Martin Tremčinský je sociální antropolog, zaměřující se především na studium dopadů vědy a technologie na současnou společnost. Momentálně je studentem doktorského oboru Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.


Jeho úkolem v projektu Příběhy sucha je zmapovat, jak se o fenoménu sucha píše a mluví v českém mediálním a politickém prostředí.
Mgr. Martin Musil

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

musil.martin@volny.cz


Je geograf ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Ph.D. student oboru Fyzická geografie na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na výzkum druhové diverzity, zejména v kontextu středoevropské krajiny a jejího historického vývoje.


V projektu zpracovává a analyzuje prostorová data o historii krajiny.Členové týmu v roce 2019:


PhDr. Ivan Rynda

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Založil obor sociální a kulturní ekologie, jejž přednáší i na základě zkušeností z politiky a odborných a ochranářských organizací (FS ČSFR, rady národních parků a AOPK, Česká komise pro UNESCO, Český národní komitét programu UNESCO Člověk a biosféra aj.). Věcně i metodologicky propojuje společenské a přírodní vědy v rámci udržitelného rozvoje.


V projektu mu po rozsáhlé konceptuální přípravě byly svěřeny osvětové a vzdělávací výstupy pro mládež i veřejnost.Mgr. Renata Svobodová

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity


Renata Svobodová působí jako doktorandka na Katedře environmentálních studií FSS MU. Zabývá se psychologickými aspekty percepce změny klimatu. Zajímá ji, jak lidé změnu klimatu vnímají, jaké emoce u toho pociťují, jak se s ní psychicky vyrovnávají a co z toho vyplývá pro její komunikaci.


V projektu spolupracovala na přípravě komunikačních strategií, deliberativních setkání a workshopů.
Mgr. Denisa Kaloková

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.


V současnosti pracuje ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, kde je zapojena do projektů zaměřených zejména na výzkum dlouhodobých změn využívání krajiny a krajinné struktury.


V jejím odborném zájmu je environmentální modelování, které uplatní i v tomto projektu při přípravě scénářů budoucího vývoje krajiny.


Poslední změna: 15. březen 2021 14:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Účastníci

Fakulta humanitních studií Univerzity KarlovyCzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR


Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Kontakty

Hlavní řešitelka:

Markéta Zandlová, Ph.D.

E: Marketa.zandlova@fhs.cuni.cz

T: 608 605 772


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Projekt TAČR TL02000048

Trvání: 2019 – 2022


Jak k nám