• O projektu

O projektu

Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci

„Příběhy sucha“ je multidisciplinární projekt, kombinující přírodní a sociální vědy (antropologii, sociologii, krajinnou ekologii, bioklimatologii, geografii), jehož cílem je porozumět tomu, jak česká společnost reaguje na proměny přírodního prostředí v důsledku sucha. Na základě takového porozumění budou vytvářeny nástroje, které napomohou zvýšit zapojení běžných občanů, hospodářů krajiny i veřejné správy do vytváření opatření ochrany před suchem.


Výzkumná i aplikovaná část projektu je realizována především v lokalitách Kyjovska a v okolí Novomlýnských nádrží.


Cílem projektu je


• zprostředkovávání komunikace zainteresovaných stran ve zkoumaných lokalitách (občané, podnikatelé, zemědělci, veřejná správa, politická reprezentace, vědci, ochránci přírody atd.);

• vzdělávání a osvěta, týkající se problematiky sucha v České Republice a specificky ve zkoumaných oblastech;

• posilování motivace občanů k udržitelnému nakládání s vodou.


Výstupy


Na základě etnografického výzkumu, analýzy mediálních a archivních materiálů, mapování území a bioklimatologické analýzy budou výstupem projektu:


• Workshopy pro experty: komunikace vědy

• Workshopy pro tvůrce politik: deliberativní a participativní metody

• Workshopy pro pedagogy a koordinátory EVVO

• Diskuse a setkávání s občany

• Mapy vývoje struktury krajiny s důrazem na krajinné prvky zmírňující dopady sucha

• Mapy scénářů budoucího vývoje krajiny

• Bioklimatologický popis území

• Multimediální interaktivní aplikace


Multimediální aplikace


Ve spolupráci sociálních vědců, geografů a bioklimatologů budou na základě tohoto výzkumu modelovány možné scénáře proměny krajiny ve zkoumaných lokalitách v horizontu zhruba padesáti let. Tyto modely budou převedeny do vizuální podoby veřejně přístupné multimediální online aplikace, která nabídne pohled na zcela konkrétní lokality zkoumané krajiny tak, jak vypadala v minulosti, jak vypadá v současnosti a jak by mohla vypadat při zachování současných trendů globálního oteplování v budoucnosti. Aplikace poslouží informačním, vzdělávacím a osvětovým účelům.Poslední změna: 20. červen 2019 16:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Účastníci

Fakulta humanitních studií Univerzity KarlovyCzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR


Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Kontakty

Hlavní řešitelka:

Markéta Zandlová, Ph.D.

E: Marketa.zandlova@fhs.cuni.cz

T: 608 605 772


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Projekt TAČR TL02000048

Trvání: 2019 – 2022


Jak k nám