„Příběhy sucha“ je multidisciplinární projekt, kombinující přírodní a sociální vědy (antropologii, sociologii, krajinnou ekologii, bioklimatologii, geografii), jehož cílem je porozumět tomu, jak česká společnost reaguje na proměny přírodního prostředí v důsledku sucha. Na základě takového porozumění budou vytvářeny nástroje, které napomohou zvýšit zapojení běžných občanů, hospodářů krajiny i veřejné správy do vytváření opatření ochrany před suchem.

Cílem projektu je:

Zprostředkovávání komunikace zainteresovaných stran (občané, podnikatelé, zemědělci, veřejná správa, politická reprezentace atd.); vzdělávání a osvěta, týkající se problematiky sucha v České Republice a specificky ve zkoumaných oblastech; posilování motivace občanů k udržitelnému nakládání s vodou.

Co děláme?

Projekt realizujeme v lokalitách Kyjovska a v okolí Novomlýnských nádrží. Jeho součástí jsou rozhovory k tematice sucha s občany a důležitými stakeholdery a analýza mediálních a archivních materiálů. Tým geografů mapuje minulé i probíhající proměny krajiny ve vztahu k vodě.


Účastníci

Fakulta humanitních studií Univerzity KarlovyCzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR


Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Kontakty

Hlavní řešitelka:

Markéta Zandlová, Ph.D.

E: Marketa.zandlova@fhs.cuni.cz

T: 608 605 772


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Projekt TAČR TL02000048

Trvání: 2019 – 2022


Jak k nám